Privacyverklaring van Spilsport 25 mei 2018 Tijdens de verwerking voldoen we aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat we: • duidelijk onze doeleinden duidelijk maken voordat we persoonsgegevens verwerken, door gebruik te maken van deze Privacyverklaring; • onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; • vraag eerst om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waar uw toestemming vereist is; • neem passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en we eisen hetzelfde van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken; • respecteer uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard. Spilsport is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking. In deze privacyverklaring zullen we uitleggen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. We raden aan dat u dit aandachtig leest. Omgaan met uw bestelling We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken bij het afhandelen van uw bestelling. We kunnen uw gegevens delen met de bezorgdienst om uw bestelling te laten bezorgen. We kunnen ook informatie over uw betaling verkrijgen bij uw bank of creditcardmaatschappij. Voor dit doel gebruiken we uw geslacht, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, naam en adresgegevens, ip-adres en geboortedatum.We hebben deze gegevens nodig vanwege onze overeenkomst met u. We bewaren deze informatie totdat uw bestelling is voltooid en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn). Bevordering Anders dan de advertenties op de website, kunnen wij u informeren over nieuwe producten of diensten: • per email U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze promotionele communicatie. Elke e-mail bevat een annuleringslink. Gegevens verstrekken aan derden Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, verstrekken wij onder geen beding uw persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of organisaties, tenzij dit wettelijk vereist is (bijvoorbeeld wanneer de politie toegang vereist tot persoonlijke gegevens in geval van een vermeend misdrijf). koekjes Onze webshop maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin we informatie kunnen opslaan, zodat u die informatie niet opnieuw hoeft in te vullen. We kunnen ze ook gebruiken om te zien of u ons opnieuw bezoekt. De eerste keer dat u onze webwinkel bezoekt, zullen we u een kennisgeving laten zien met uitleg over onze cookies en om uw toestemming voor het gebruik van deze cookies vragen. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen hebt over ons privacybeleid of wilt bekijken, wijzigen of verwijder uw persoonlijke gegevens. U hebt het volgende recht: Geïnformeerd worden over welke persoonlijke gegevens we hebben en waar we het voor gebruiken; Inspectie van de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren; Verkeerde gegevens gecorrigeerd hebben; Verzoek om verouderde persoonlijke gegevens te verwijderen; Trek uw toestemming in; Voorwerp voor bepaald gebruik. Houd er rekening mee dat u altijd duidelijk maakt wie u bent, zodat we kunnen garanderen dat we niet wijzigen of verwijderen de gegevens van de verkeerde persoon. klachten Als u denkt dat we u niet op de juiste manier helpen, hebt u het recht om een ‚Äč‚Äčklacht in te dienen bij de autoriteit. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Contact details Spilsport Bouwerweg 4 6369 GB Simpelveld spillmann@home.nl 611771360

Privacy Statement of Spilsport
25 May 2018
During the processing we conform to the requirements of the applicable data protection legislation. This
means we:
clearly specify our purposes before we process personal data, by using this Privacy Statement;
limit our collection of personal data to only the personal data needed for legitimate purposes;
first ask for explicit permission to process your personal data in cases where your permission is
required;
take appropriate security measures to protect your personal data and we demand the same from
parties who process personal data on our behalf;
respect your right to inspect, correct or delete your personal data held by us.
Spilsport is the party responsible for all data processing. In this privacy statement, we will explain which
personal data we collect and for which purposes. We recommend that you read it carefully.
Handling your order
We will use your personal data when handling your order. We may share your data with the delivery service
to have your order delivered. We may also obtain information on your payment from your bank or credit
card company.
For this purpose, we use your gender, phone number, invoice address, email address, name and address
details, ip address and birth date.We need this data because of our agreement with you. We store this
information until your order has been completed and seven years thereafter (the legal retention period).
Promotion
Other than the advertisements on the website, we can inform you about new products or services:
by e-mail
You can object at all times against this promotional communication. Every e-mail contains a cancellation
link.
Providing Data to Third Parties
Except for the parties mentioned above, we do not under any circumstance provide your personal data to
other companies or organisations, unless we are required so by law (for example, when the police
demands access to personal data in case of a suspected crime).
Cookies
Our web shop makes use of cookies. Cookies are small files in which we can store information, so that you
do not have to fill that information again. We can also use them to see whether you are visiting us again.
The first time you visit our web shop, we will show you a notification explaining our cookies and ask for
your permission for the use of these cookies.
You can disable the use of cookies through your browser setting, but some parts of our website may not
work properly as a result of that.
pagina 1 van 2
Security
We take security measures to reduce misuse of and unauthorised access to personal data. We take the
following measures in particular:
After receipt, the data will be stored in a separate system
We make use of secure connections (Secure Sockets Layer of SSL) to encrypt all information between
you and our website when entering your personal data
Changes to this Privacy Statement
We reserve the right to modify this statement. We recommend that you consult this statement on a regular
basis, so that you remain informed of any changes.
Inspection and Modification of your Data
You can always contact us if you have any questions regarding our privacy policy or wish to review, modify
or delete your personal data.
You have the following right:
Being informed on which personal data we have and what we are using it for;
Inspection of the personal data that we keep from you;
Having incorrect data corrected;
Request to delete outdated personal data;
Revoke your consent;
Object to certain uses.
Please note that you always make clear who you are, so that we can assure that we do not modify or
remove the data from the wrong person.
Complaints
If you think that we are not helping you in the right way, you have the right to lodge a complaint at the
authority. For The Netherlands, this is the Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact details
Spilsport
Bouwerweg 4
6369 GB Simpelveld
spillmann@home.nl
611771360
pagina 2 van 2